Appena la nutizia s’è spandùta
ca la Sindaca ti qua erà catuta,
tutti a chiamari l’Ufficiu ti li Uàrdi
ci era pi la chiànca ti Corsu Garibbardi.

Ma, ti corpu, s’è scupièrtu lu misteru
e s’è sapùtu lu mutìvu veru.
17 Pillicrini, cu tanta divuzioni,
ddò lu Nutaru pi’ da’ li dimissioni.

Mienzi pintiti, firmàunu pi ‘na crazzia
cu ndi lìbbara ti totta sta tisgrazzia.
Puru San Ddiatoru, pari rrifinatu,
mara a iddu ogni giurnu jastimàtu.

Tulùri fuerti, tulùri e mal di panza
nò certu pi’ ‘na fritta ti paranza.
Parecchi hannu spicciatu ti campàri
e allu Corsu mò li viti strulicàri.

Ma stu Paisi, ccussì straurdinariu,
sta buenu sulu cu lu Cummissariu?
E cu veni, resta e possa ‘mministràri,
ca ci è bbuenu lu putìmu candidàri.

Cu penza e cu faci quddu can ci voli
a sta Città ti acqua cu lu soli,
senza Cunsigli e senza l’Assissori,
ca nò li ròmpunu li palli a tutti l’ori.

Atri tiempi èrunu quiri ti Caiati,
ca tava posti e li fili sistimati;
spartìa all’ amici, e, puru, alli cumpagni,
e, sotta sotta, non c’era cu ti lagni.

Ci scìvi alli Cunsigli Cumunali,
genti per beni, nò trubbacanàli,
parlàunu Tottori e Diputati,
e li Cumunisti sempri priparati.

Mo’ no’ sapimu quddu c’am’a ffari,
‘ntra stu Paisi minàtu ‘n mienzu a mari,
no’ sapìmu cchiùi ci hamà vutàri,
toppu l’ avvucati e li nutari.

Li mègghiu fichi ti ntra li panari,
stannu luntani ti lu cumandari.
Allù Cullocamentu hagghiù sa passatu,
non c’è ‘nu Sinducu ch’è disoccupatu.

Mò arretu San Ddiatoru amà priàri,
ci nnu miràculu a Brindisi po’ fari.
Ci all’Esturu l’hama a sà truvàri
cu lu cunvinci, ca a Brindisi po’ stari.

Cu faci pulizzia, puru ti rifiuti,
ti li scundùti e di quanti hannù fuciùti.
Megghiu luntani. Questa la pinitenza,
ca ddifriscamu ci qua ristamu senza.

Ma l’ùrtama cosa, no’ nd’hannà nicàri
tutti allù Tiatru Verdi, a ricitari,
lu mègghiu attu ti sta sciniggiata
ca Brindisi no’ s’era mmiritàta.

Emanuele Castrignanò

LASCIA UN COMMENTO