di Emanuele Castrignanò 
A cci si lagna, lu mandu a ffari ‘n c…lu
ca nò nci po’ critàri a llu pizzulu,
e ppo’ a llu chiusu ti ntra nna cabbina
si šcorda cc’èra tittu la matina.

La štoria è vvecchia, ma no’ vvitìmu l’ora
pi ddiri sempri l’ùrtama palòra,
“ Va’ tuttu štuèrtu, si nn’hannà šciri a ccasa”!
E ppoi, mancu nna zita ca ti vasa,

lu cori bbatti ddò tièni lu ntaressi
e vvuèti li štessi ca pìgghiunu pi’ ffessi.
Pirciò no’ ffa’ la fèmmana spilòsa,
tàgghiti la lengua e ppuru nn’atra cosa,

pènsici prima, ci Brindisi ha cangiàri!
Aza la capu, nò tt’ha virgugnàri,
no’ ddiri sempri, e sulamenti, sini,
mmalitèttu vizziu ti nu’  bbrindisini.

Nna vota ca si sapi ci è ch’è vvintu,
puru ca toppu tu nò ssì cunvintu,
nò nci ha sparlàri ma, sulu, t’hà mparàri,
ca totta nna vita, nò tti puè lagnàri!!!!

CONDIVIDI

LASCIA UN COMMENTO